Osnovne organizacijske vrijednosti

 

VIZIJA

 • Implementacija Europskih standarda infrastrukturnih podsustava, uz uvažavanje potreba korisnika željezničkih usluga, sigurnosnih zahtjeva odvijanja i upravljanja prometom i održavanja infrastrukturnih podsustava, visokih ekoloških standarda i specifičnosti koje proizlaze iz geografskih obilježja zemlje s ciljem konkurentnosti na području EU, posebno jugoistočne Europe u kojoj želimo imati poziciju vodećeg upravitelja željezničke infrastrukture.
 • Modernizacija, razvoj i uključivanje željezničkih prometnih pravaca koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku u sveeuropsku prometnu mrežu te usmjerenost na tržište, neizostavni je preduvjet za povećanje konkurentnosti željezničkog prijevoza kao i polazna osnova za kreiranje poslovne politike i strategije HŽ Infrastrukture.

MISIJA

 • Djelovanje u općem, prometnom i ekonomskom interesu Republike Hrvatske u funkciji upravitelja željezničke infrastrukture.
 • Upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom, osiguravanje pristupa i dodjela infrastrukturnih kapaciteta željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici, odvijanje i upravljanje prometom, te izgradnja, modernizacija i održavanje željezničke infrastrukture sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

STRATEŠKI CILJEVI

 • povećanje kapaciteta pruge, a na najiskorištenijim dijelovima i izgradnja drugog kolosijeka, povećanje brzine (na prugama od međunarodnog značaja do 160 km/h, na regionalnim prugama do 120 km/h, a na lokalnim prugama do 80 km/h) i skraćivanje voznog vremena čime se, pored ostalog, stvaraju uvjeti za unapređenje prijevoznih usluga
 • povećanje razine sigurnosti te smanjenje broja nepredviđenih smetnji u prometu, što rezultira višom razinom redovitosti prometa i smanjenjem vjerojatnosti nastanka šteta i veličina šteta
 • suradnja s fondovima EU-a, odnosno financiranje investicijskih ulaganja iz fondova na temelju osmišljavanja i izrade kvalitetnih projekata i programa
 • ulaganje u dionice paneuropskih koridora RH1, RH2 i RH3 na kojima se prevozi najveći broj putnika i tereta, kako bi se prijevoz s europskih koridora preselio na hrvatske krakove paneuropskih koridora, pri čemu je važno uskladiti investicije sa susjednim zemljama koje se nalaze na istome koridoru
 • racionalizacija poslovanja kroz smanjenje troškova održavanja stabilnih kapaciteta, što bi kroz povećani opseg prijevoza rezultiralo povećanjem prihoda od pristupa i korištenja željezničke infrastrukture
 • daljnji razvoj pozitivnih ekoloških učinaka
 • implementacija integriranoga informacijskog sustava, kako bi unaprijedili pravodobno donošenje poslovnih i operativnih odluka, te povećali razinu učinkovitosti i kvalitetu usluge
 • stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta
 • strateškom suradnjom s lokalnim samoupravama, podnositeljima zahtjeva, ostalim HŽ društvima kao i ostalim dionicima potaknuti zajedničke projekte kojima HŽ Infrastruktura može doprinijeti svojim sudjelovanjem.


ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I PRINCIPI U ODNOSIMA S TREĆIMA

Organizacijske vrijednosti temelj su za kvalitetnu implementaciju strategije, misije, postavljanje organizacijske strukture i odnosa prema trećima. Organizacijske vrijednosti HŽ Infrastrukture d.o.o. jesu:

 1. timski rad – koji se sastoji od tolerancije, odnosno prihvaćanja različitosti, te kompromisa koji se postižu međusobnim ustupcima
 2. iskustvo, znanje i kompetentnost – razvijena, osposobljena i uhodana organizacija za poslove održavanja i osuvremenjivanja željezničke infrastrukture i reguliranje željezničkog prijevoza
 3. transparentnost informacija – iznošenje jasnih, jezgrovitih, nedvosmislenih i razumljivih informacija
 4. odgovornost – preuzimanje obveza i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice
 5. ažurnost – pravodobno procesuiranje dobivene informacije na pravome mjestu
 6. kvaliteta usluge – pružiti kupcima kvalitetu visoke razine i zadovoljiti njegove potrebe u skladu s mogućnostima
 7. stalno usavršavanje i osobni razvoj – osobni razvoj i školovanje u svrhu uzajamnog napretka tvrtke, ali i osobnog razvoja
 8. suradnja sa sindikatima – podudaranje mišljenja i djelovanja u svrhu zajedničkih interesa
 9. etičnost – neiskorištavanje drugih radi vlastite vrijednosti
 10. povjerenje – sposobnost da se pridobije i održi vjera trećih osoba
 11. otvorenost – prihvaćanje novih ideja i spremnost na promjene
 12. prilagodljivost – sposobnost mijenjanja stajališta i djelovanja radi višeg cilja
 13. požrtvovnost – stavljanje tuđih interesa ispred vlastitih
 14. nulta tolerancija prema korupciji.

 

ETIČKI KODEKS

 

 ANTIKORUPCIJA

Skip to content