Sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

 

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

 

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 46/2022) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Cilj Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti je učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Tri su načina na koji se može prijaviti nepravilnost:

1.Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

2.Vanjsko prijavljivanje

3.Javno razotkrivanje

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti pučkoj pravobraniteljici.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

 

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o.

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. (Pravilnik HŽI-605)

Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. (Pravilnik HŽI-605)  (Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. broj 5/2023) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u HŽ  INFRASTRUKTURI d.o.o.

 

Nepravilnosti

Nepravilnosti, sukladno članku 6. točki 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa, a odnose se na područja koja su obuhvaćena područjem primjene akata Europske unije, i to na područja javne nabave, financijskih usluga, proizvoda i tržišta te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sigurnosti i sukladnosti proizvoda, sigurnosti prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearne sigurnosti, sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, javnog zdravlja, zaštite potrošača, zaštite privatnosti i osobnih podataka te sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava kao i na radnje ili propuste koji utječu na financijske interese Europske unije, koji se odnose na pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit te na radnje ili propuste koji se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

 

Prijavitelj nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe su radnici imenovani za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o.

 

Prava prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
2. sudsku zaštitu
3. naknadu štete
4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
5. emocionalnu podršku
6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

 

Kada prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu predviđenu Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te ako je podnio prijavu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.

 

Prava povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

 

Prijava nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti prijavu Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti propisanog sadržaja može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis, uključujući i elektroničkom poštom na adresu navedenu na mrežnim stranicama poslodavca. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka, te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama dostupan je obrazac za prijavljivanje.

 

Obveze povjerljive osobe

Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od 7 dana od dana primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 7 dana od dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave, o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim zakonima.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

 

Povjerljiva osoba u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o.
Anita Vrhar, dipl. iur.
mail ikona 20 px anita.vrhar@hzinfra.hr
telefon ikona 15px  +385 99 802 2582
Adresa: Zagreb, Mihanovićeva ulica 12, II. kat, soba 142

Zamjenik Povjerljive osobe u HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o.
Branko Stanić, dipl. iur.
mail ikona 20 px branko.stanic@hzinfra.hr
telefon ikona 15px  
+385 099 535 5808
Adresa: Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća 4, I. kat, soba 125

Skip to content