Krajem prosinca 2017. HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugoga kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.
Radi se o projektu za koji je procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije 10 milijuna eura te za koji HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, ima osigurana bespovratna sredstva iz fondova EU-a, konkretno iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u maksimalnom iznosu od 85 posto procijenjene vrijednosti, odnosno 8,5 milijuna eura.

Nakon provedenoga javnog natječaja posao izrade projektne dokumentacije dobila je zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o. Ugovor je potpisan 14. prosinca 2016., s rokom dovršetka izrade projektne dokumentacije 14. prosinca 2019. Ukupni je iznos izrade projektne dokumentacije 33.777.000,00 kuna, a od toga na nacionalnu komponentu otpada 5.066.550,00 kuna.

Sporazumom su HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji utvrdili način i udio financiranja nacionalne komponente za izradu projektne dokumentacije. U skladu sa sporazumom HŽ Infrastruktura d.o.o. u financiranju će nacionalne komponente sudjelovati s 3.377.700,00 kuna, Primorsko-goranska županija s 591.097,50 kuna, a jednako će izdvojiti i Grad Rijeka, dok će Grad Bakar i Općina Matulji pojedinačno sufinancirati s 253.327,50 kuna.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća izradu studije utjecaja na okoliš, izradu studije izvodljivosti te studije ekonomske i financijske analize, izradu idejnoga projekta s pripadajućim lokacijskim dozvolama te izradu glavnoga projekta s pripadajućim građevinskim dozvolama.

Skip to content