infrastruktura-logo-300-px

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenog kamenog agregata III kategorije na području Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar

 

1. Predmet u postupku prodaje je rabljeni kameni agregat III kategorije je kameni agregat pomiješan sa zemljom pridobiven s kolosijeka s tucaničkim i šljunčanim zastorom pogodnim za ponovnu uporabu, građevinske i/ili druge svrhe, a nalazi se na području Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar, na deponiji Sisak grad 2 i na deponiji Sunja grad 2.

Ukupna količina rabljenog kamenog agregata III kategorije predviđenog za prodaju iznosi 6.846,18 m3.
Početna cijena rabljenog kamenog agregata III kategorije iznosi 2,60 kn/m3 bez PDV-a.
Kupac može dati ponudu i za manju količinu rabljenog kamenog agregata III kategorije od ukupne količine predviđene za prodaju.

2. Svi zainteresirani Kupci mogu natječajnu dokumentaciju besplatno preuzeti svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati na adresi:
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. , Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb,
soba 180, III kat.
Kontakt osoba : Marija Vrđuka Poldrugač, broj telefona 01 378 3268,
e-mail adresa: marija.vrduka@hzinfra.hr.

3. Ponuda u postupku javnog prikupljanja ponuda za prodaju rabljenog kamenog agregata III kategorije na području Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:
HŽ  INFRASTRUKTURA d.o.o., SEKTOR NABAVE,
10 000 ZAGREB, Mihanovićeva 12, soba 180, III. kat

Na omotnici treba biti  naznačeno slijedeće:
– „Ponuda za otkup rabljenog kamenog agregata III kategorije na području Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar.“
NE  OTVARAJ!“ „
EBN 35/19/2.3.1./NM
– adresa i naziv Kupca

Rok za dostavu ponuda je  do 27.02.2019. do 12.00 sati.

4. Kupci će o odabiru najpovoljnije ponude biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

5. HŽ Infrastruktura d.o.o. zadržava pravo poništenja postupka javnog prikupljanja ponuda  za prodaju rabljenog kamenog agregata III kategorije na području Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar i/ili odustati od prodaje bez dodatnog obrazloženja te ne snosi nikakve troškove prema Kupcima.

Skip to content