Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac

 

Cilj Projekta bio je priprema studijske i projektne dokumentacije (Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi, Studija o utjecaju na okoliš, Idejni i Glavni projekt), uključujući nacrt projektne aplikacije, ishođenje Lokacijske dozvole i građevinskih dozvola te nacrt tehničke dokumentacije o nabavi kao preduvjet za prijavu za osiguranje EU-ova sufinanciranja za izvođenje radova na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac na Mediteranskom koridoru.

Ugovor za projektiranje sklopljen je 9. studenoga 2012. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata koju čine Italferr S.P.A., IRD Engineering S.r.l. i Technital S.P.A. u vrijednosti od 7.100.000,00 eura.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Instrument pretpristupne pomoći – IPA/Operativni program Promet – OPP).

U sklopu Projekta izrađena je sljedeća dokumentacija:
• Studija izvodljivosti
• Analiza troškova i koristi
• Studija o utjecaju na okoliš
• Idejni projekt uz ishođenje Lokacijske dozvole
• Glavni projekt
• nacrt projektne aplikacije za sufinanciranje radova sredstvima europskih fondova
• nacrt tehničke dokumentacije o nabavi.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

Skip to content