Dokumentacija o nabavi za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije“ objavljena je 08.04.2019. godine u EOJN.

Objavu pogledajte ovdje.