Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza 1

 

Cilj projekta jest priprema projektne dokumentacije (studija, idejnih i glavnih projekata), uključujući nacrt aplikacije te okvirnu natječajnu dokumentaciju kao preduvjet za fazu radova te prijavu za europsko sufinanciranje radova rekonstrukcije i obnove željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska koja se nalazi na koridoru RH1.

Ugovor za projektiranje u vrijednosti od 5.401.789,00 eura sklopljen je 16. lipnja 2011. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata koju čine DB Engineering & Consulting GmbH (prethodno DB INTERNATIONAL GmbH), Željezničko projektno društvo d.d. i GRANOVA d.o.o.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj (Instrument pretpristupne pomoći – IPA/Operativni program Promet – OPP).

U sklopu projekta izrađena je odnosno ishođena sljedeća dokumentacija i dozvole:

  • idejni projekt za rekonstrukciju postojećeg kolosijeka uz izdavanje lokacijske dozvole
  • glavni projekt s pripadajućim elaboratima za rekonstrukciju i obnovu postojećeg kolosijeka željezničke pruge na poddionici Dugo Selo – Novoselec te je ishođeno 11 građevinskih dozvola
  • studija utjecaja rekonstrukcije postojećeg kolosijeka na okoliš
  • studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi te nacrt projektne aplikacije za rekonstrukciju postojećeg kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska za sufinanciranje radova sredstvima europskih fondova
  • dokumentacija za nadmetanje za rekonstrukciju i obnovu postojećeg kolosijeka željezničke pruge na poddionici Dugo Selo – Novoselec.

Projekt je završen u prosincu 2019. godine.

U konačnici će se izrađena dokumentacija iz ovog projekta objediniti s dokumentacijom koja se izrađuje u sklopu zasebnog projekta „Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska, faze 2 i 3“ te će se za sufinanciranje radova iz EU-ovih fondova prijaviti kao cjelovit projekt.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content