Pravila privatnosti

 

1. UVOD

 

Za razumijevanje ovih informacija o obradi osobnih podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „GDPR”), kao što su: osobni podaci, obrada te voditelj obrade.

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili kojima se može utvrditi identitet pojedinca kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji te slično.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, obavljanje uvida, uporaba, prijenos te brisanje.

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Nadalje, ove informacije o obradi osobnih podataka odnose se na situacije kada društvo HŽ infrastruktura d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), poslovnom adresom Mihanovićeva 12, OIB: 39901919995 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), kao voditelj obrade, prikuplja osobne podatke pojedinaca koji nisu radnici Društva.

Pored ovih Informacija o obradi osobnih podataka koje su kontinuirano dostupne na našim internetskim stranicama, Društvo Vam može odvojeno pružiti informacije prema čl. 13. i 14. GDPR-a. Pritom se ove Informacije mogu koristiti kao dopuna odvojeno danih informacija. Navedeno povezivanje bit će napravljeno tako da Vam se omogući jednostavan, jasan i brz pristup traženim informacijama. 

 

 

2. SVRHA I PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Društva obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a one uključuju:

 • davanje odgovora na zaprimljene upite
 • poduzimanje radnji u cilju kontrole usklađenosti s Općom uredbom
 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su nam upućene.

 

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • zaposlenja u našem Društvu.

 

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • vođenja evidencije dolazaka stranaka
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine.

 

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

 

 

3. VRSTA I IZVORI OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

 

Osobni podaci koji se obrađuju mogu uključivati, ali nisu ograničeni na: ime, prezime, dob, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, IP adresu, radno mjesto, fotografiju, ID korisnika, evidencije sustava i pristup zapisima.

Osobni podaci mogu potjecati:

 • izravno od pojedinaca (na primjer posjetitelja)
 • mogu biti dostavljeni od treće strane (na primjer dobavljača, partnera ili kupaca)
 • mogu biti prikupljeni iz drugih dostupnih izvora (na primjer javno dostupnih poslovnih internetskih stranica, kolačića ili videonadzora).

 

 

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA
 

 • svrha: zaštita osoba i imovine
 • pravni temelj: legitiman interes Društva kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: videosnimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: snimke dobivene putem videonadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

 

5. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 

 • na službenim internetskim stranicama www.hzinfra.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje internetski poslužitelj Društva smješta na računalo korisnika, odnosno posjetitelja internetskih stranica
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicama koriste se isključivo tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje internetskog mjesta
 • više informacija o kolačićima možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hzinfra.hr/postavke-kolacica/.

 

 

6. VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

 

Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka jesu:

6.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 

6.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

6.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju smo ih prikupili ili obradili
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

 

6.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

6.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 

6.5. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

 

 

7. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. U takvim slučajevima s navedenim izvršiteljima obrade sklapamo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima te stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i njihov međunarodni prijenos. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU-a. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje u cilju naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

8. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili neželjeno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni zaposlenici Društva koji su dužni kao profesionalnu tajnu, odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka zaposlenja u Društvu.

 

9. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni Vaše osobne  podatke više ne koristimo te oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

 

10. INFORMACIJE ZA KONTAKT

 

Ako imate pitanja u vezi s obradom ili želite ostvariti svoja prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, možete nam se obratiti na:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Mihanovićeva ulica 12, Zagreb

Tel.: +385 1 3782502

E-pošta: dpo@hzinfra.hr

 

 

Skip to content