Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka dionica Karlovac – Oštarije

Dionica Karlovac – Oštarije (39,1 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 6. prosinca 2018. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.08.0001 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 11,4 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 9,2 milijuna eura. Maksimalni je iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta 7,8 milijuna eura, odnosno 85 posto i sufinancira se iz OPKK-a, a preostali iznos od 1,4 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od prosinca 2018. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom
  2. promidžbu i vidljivost
  3. studijsku dokumentaciju: studiju izvodljivosti, analizu troškova i koristi, studiju o utjecaju na okoliš
  4. projektnu dokumentaciju: idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole, glavni projekt s ishođenjem građevinskih dozvola, rješavanje imovinskopravnih odnosa, dokumentaciju o nabavi za radove/nadzor, projektnu aplikaciju.

Ugovor za izradu studijske dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 8. prosinca 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. u vrijednosti 0,6 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća izradu:

  1. studije izvodljivosti
  2. analize troškova i koristi
  3. studije o utjecaju na okoliš.

Cilj Projekta kao i očekivani rezultat jest izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju i izgradnju prometnog pravca Zagreb – Rijeka na povezivanju šireg područja Karlovca i Oštarija, uz zadovoljavanje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet.

Izradom studijske dokumentacije stvara se podloga za slijedeću fazu pripreme, odnosno izradu projektne dokumentacije te za fazu izvođenja radova a za koju je planirano osiguranje EU-ovih sredstva u narednom razdoblju.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Skip to content