Ekološke prednosti željeznice

 

Željeznički promet ekološki je najprihvatljivija vrsta prijevoza ljudi i dobara, a okolišno je i socijalno održiv sustav te bi željeznica trebala biti okosnica bilo kojega održiva prometnog sustava. Naime željeznica prevozi 7 % svih putnika i 11 % sve robe, a odgovorna je za manje od 0,5 % emisija stakleničkih plinova povezanih s prometom. Cilj EU zacrtan Europskim zelenim planom je do 2050. za 90 % smanjiti emisiju stakleničkih plinova iz prometa, i to između ostaloga i tako da se znatan dio od 75 % kopnenog tereta koji se danas prevozi cestama do tada počne prevoziti željeznicom i unutarnjim plovnim putovima.

 

 

Stoga su Europski parlament i Vijeće proglasili 2021. Europskom godinom željeznice te je željeznici povjerena vrlo važna uloga u provedbi Europskoga zelenog plana.

U skladu s takvim ciljevima politike Europske unije HŽ Infrastruktura kao upravitelj željezničke infrastrukture u funkciji javnog dobra u općoj uporabi svoju razvojnu politiku temelji na ekološkoj i društvenoj odgovornosti prema zajednici, a osim toga doprinos očuvanosti okoliša jest bitna sastavnica komparativnih prednosti željezničkog prometa.

HŽ Infrastruktura primjereno načelu društveno odgovornog poslovanja, a u cilju zaštite okoliša, provodi sljedeće ciljeve:

 • povećava razinu kakvoće prijevozne usluge kako bi se postojeći ili potencijalni štetni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru (pročišćavanje otpadnih voda, sigurno odlaganje opasnih i štetnih tvari te materijala i zaštita od buke)
 • radi na preventivnoj zaštiti (ekološka analiza za svaki novi projekt)
 • smanjuje potrošnju pitke vode, što se postiže racionalnijim iskorištavanjem vodnih resursa te popravcima i sanacijama vodne mreže
 • smanjuje potrošnju energije u svakom obliku, osobito pogonske energije za lokomotive, kao i potrošnju fosilnih goriva elektrifikacijom pruga
 • promiče uporabu željezničkoga prometa radi povećavanja opsega putničkoga i teretnog prijevoza (isticanjem njegovih komparativnih prednosti i načela održiva prometa)
 • provodi izobrazbu zaposlenih, potiče njihovu odgovornost za okoliš te provodi redoviti nadzor nad poslovanjem.

Zaštita okoliša u poslovima HŽ Infrastrukture obuhvaća:

 • izradbu normativnih akata u području zaštite okoliša i njihovo usklađivanje sa zakonom
 • praćenje primjene regulative na željeznici
 • izradbu tehničkih i tehnoloških projekata za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih postrojenja na željezničkoj infrastrukturnoj mreži u sklopu kojih će se povećati stupanj zaštite okoliša
 • poboljšavanje uvjeta za postupanje s otpadom nastalim u tehnološkim procesima
 • izradbu studija i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša
 • uvođenje sustava kakvoće za područje zaštite okoliša na željezničkoj infrastrukturnoj mreži.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST
HRVATSKI ŽELJEZNIČKI MUZEJ
KNJIŽNICA HŽ INFRASTRUKTURE
Skip to content