Ekološke prednosti željeznice

 

Željeznički promet ekološki je najprihvatljivija vrsta prijevoza ljudi i dobara, a okolišno je i socijalno održiv sustav. U skladu s ciljevima politike Europske unije HŽ Infrastruktura kao upravitelj željezničke infrastrukture u funkciji javnog dobra u općoj uporabi svoju razvojnu politiku temelji na ekološkoj i društvenoj odgovornosti prema zajednici, a osim toga doprinos očuvanosti okoliša jest bitna sastavnica komparativnih prednosti željezničkog prometa.

HŽ Infrastruktura primjereno načelu društveno odgovornog poslovanja, a u cilju zaštite okoliša, provodi sljedeće ciljeve:

 • povećava razinu kakvoće prijevozne usluge kako bi se postojeći ili potencijalni štetni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru (pročišćavanje otpadnih voda, sigurno odlaganje opasnih i štetnih tvari te materijala i zaštita od buke)
 • radi na preventivnoj zaštiti (ekološka analiza za svaki novi projekt)
 • smanjuje potrošnju pitke vode, što se postiže racionalnijim iskorištavanjem vodnih resursa te popravcima i sanacijama vodne mreže
 • smanjuje potrošnju energije u svakom obliku, osobito pogonske energije za lokomotive, kao i potrošnju fosilnih goriva elektrifikacijom pruga
 • promiče uporabu željezničkoga prometa radi povećavanja opsega putničkoga i teretnog prijevoza (isticanjem njegovih komparativnih prednosti i načela održiva prometa)
 • provodi izobrazbu zaposlenih, potiče njihovu odgovornost za okoliš te provodi redoviti nadzor nad poslovanjem.

Zaštita okoliša u poslovima HŽ Infrastrukture obuhvaća:

 • izradbu normativnih akata u području zaštite okoliša i njihovo usklađivanje sa zakonom
 • praćenje primjene regulative na željeznici
 • izradbu tehničkih i tehnoloških projekata za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih postrojenja na željezničkoj infrastrukturnoj mreži u sklopu kojih će se povećati stupanj zaštite okoliša
 • poboljšavanje uvjeta za postupanje s otpadom nastalim u tehnološkim procesima
 • izradbu studija i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša
 • uvođenje sustava kakvoće za područje zaštite okoliša na željezničkoj infrastrukturnoj mreži.

 

Željeznica i emisija štetnih plinova

Željeznica i emislija štetnih plinova Željeznica ima ogroman potencijal za smanjenje utjecaja štetnih plinova na okoliš te za poboljšanje kvalitete života građana, što dokazuje podatak da je željeznički sektor pristao na smanjenje emisije štetnih plinova za 30 % do 2020. u odnosu na druge vrste prometa.

Željeznica i javni prijevoz okosnica su bilo kojega održiva prometnog sustava te stoga treba iskoristiti potencijalne prednosti željezničkog prometa, uključujući i znatno manju potrošnju energije i utjecaj na okoliš, kao i utjecaj na gospodarsku uspješnost i konkurentnost.

Emisije ugljičnog dioksida prema vrstama prometa (podaci iz EU-a 2015.):

Emisije ugljičnog dioksida prema vrstama prometa (podaci iz EU-a 2015.):

Željeznica i buka

Zeljeznica i buka

U željezničkome prometu nastaje najmanje buke, dok najviše buke nastaje u zračnome prometu. Iako je buka koja nastaje u željezničkome prometu puno manje nametljiva od buke iz zračnog i cestovnog prometa, cilj je željezničkog prometa još više smanjiti razinu buke, osobito one uzrokovane teretnim vlakovima.

 

Željeznica i kombinirani prijevoz

Kombinirani prijevoz može smanjiti emisiju štetnih plinova na način da se velik teret s cestovnog prometa usmjeri na teretne vlakove koji voze na većim udaljenostima te da se prijevoz kamionima koristi samo za bližu dostavu tereta. Korištenjem kombiniranog prijevoza koji povezuje ceste i željeznice emisija stakleničkih plinova može se smanjiti za više od 50 %. Osim toga, predviđa se da će se do 2015. kombinirani prijevoz udvostručiti. Kombinirani prijevoz već je ostvario nevjerojatne stope rasta i otvoren pristup za željeznice unutar EU-a koji je na snazi od 2007. Očekuje se da će se ukupni opseg kombiniranoga cestovno-željezničkog prometa u Europi povećati na 268 milijuna bruto tona do 2015., odnosno to će povećanje iznositi 114 % u odnosu na 2005. godinu.

HŽ Infrastruktura temelji svoju poslovnu politiku na održivu prometu na hrvatskoj željezničkoj infrastrukturnoj mreži, uklapajući nacionalnu željezničku mrežu u europske koridore s ekološkim i društveno održivim standardima. Republika Hrvatska danas se suočava s problemima zaštite okoliša uzrokovanima prometom pri čemu se ne razlikuje od drugih europskih zemalja jer je promet globalni proces.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST
HRVATSKI ŽELJEZNIČKI MUZEJ
KNJIŽNICA HŽ INFRASTRUKTURE