NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2590

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.547.993.995 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.113.752.600 kuna

– manjak u iznosu od 565.758.605 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 688.030.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 117.592.054 kune.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.117.672.468 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.379.355.000 kuna

– manjak u iznosu od 261.682.532 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.675.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 156.790.748 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.634.161.524 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.873.844.000 kuna

– manjak u iznosu od 239.682.476 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 400.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 163.028.623 kune.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA 1.736.252.000 2.547.993.995 4.117.672.468 3.634.161.524
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0
UKUPNI PRIHODI 1.736.252.000 2.547.993.995 4.117.672.468 3.634.161.524
RASHODI POSLOVANJA 1.071.093.577 1.084.660.600 1.109.060.000 1.136.460.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.482.911.248 2.029.092.000 3.270.295.000 2.737.384.000
UKUPNI RASHODI 2.554.004.825 3.113.752.600 4.379.355.000 3.873.844.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -817.752.825 -565.758.605 -261.682.532 -239.682.476

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 512.755.000 688.030.000 410.675.000 400.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 74.041.418 117.592.054 156.790.748 163.028.623
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 406.826.572 6.468.543 11.147.884 3.349.604
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU -27.787.329 -11.147.884 -3.349.604 -638.505
NETO-FINANCIRANJE 817.752.825 565.758.605 261.682.532 239.682.476
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE 0 0 0 0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red Sku-pina Pod-skupina Naziv prihoda Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
6  
 
PRIHODI POSLOVANJA 1.736.252.000 2.547.993.995 4.117.672.468 3.634.161.524
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.582.552.000 2.316.493.995 3.882.172.468 3.397.661.524
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 80.000.000 700.000.000
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 1.138.177.000 1.202.678.843
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 364.375.000 413.815.152
64 Prihodi od imovine 17.700.000 23.500.000 26.500.000 27.500.000
641 Prihodi od financijske imovine 2.500.000 3.300.000
642 Prihodi od nefinancijske imovine 15.000.000 20.000.000
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 200.000 200.000
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 136.000.000 208.000.000 209.000.000 209.000.000
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 136.000.000 208.000.000  
 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red Sku-pina Pod-skupina Naziv rashoda Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
3  
 
RASHODI POSLOVANJA 1.071.093.577 1.084.660.600 1.109.060.000 1.136.460.000
31 Rashodi za zaposlene 691.841.162 683.320.000 686.000.000 690.300.000
311 Plaće (Bruto) 571.009.787 568.000.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000 20.000.000
313 Doprinosi na plaće 100.831.375 95.320.000
32 Materijalni rashodi 370.472.000 390.910.000 412.010.000 437.010.000
321 Naknade troškova zaposlenima 24.533.000 29.300.000
322 Rashodi za materijal i energiju 91.972.000 96.400.000
323 Rashodi za usluge 207.207.000 215.500.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 800.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.760.000 48.910.000
34 Financijski rashodi 4.580.415 6.130.600 6.750.000 4.850.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.230.415 2.780.600
343 Ostali financijski rashodi 1.350.000 3.350.000
38 Ostali rashodi 4.200.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
381 Tekuće donacije 0 300.000
383 Kazne, penali i naknade štete 4.200.000 4.000.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.482.911.248 2.029.092.000 3.270.295.000 2.737.384.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.000.000 41.000.000 103.000.000 70.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 21.000.000 41.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.461.911.248 1.988.092.000 3.167.295.000 2.667.384.000
421 Građevinski objekti 1.376.140.248 1.739.446.000
422 Postrojenja i oprema 49.393.000 122.920.000
423 Prijevozna sredstva 12.708.000 77.400.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.670.000 48.326.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red Sku-pina Pod-skupina Naziv Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
 
 
 
NETO-FINANCIRANJE  
 
 
 
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 512.755.000 688.030.000 410.675.000 400.000.000
84 Primici od zaduživanja 512.755.000 688.030.000 410.675.000 400.000.000
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 233.775.000 288.030.000
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 184.245.000 400.000.000
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 94.735.000 0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 74.041.418 117.592.054 156.790.748 163.028.623
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 74.041.418 117.592.054 156.790.748 163.028.623
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 74.041.418 117.592.054

II. POSEBNI DIO

Šifra Naziv Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
011 HŽ INFRASTRUKTURA 2.628.046.243 3.231.344.654 4.536.145.748 4.036.872.623
1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 1.097.784.162 1.177.160.000 1.137.615.000 1.147.170.000
           
A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.067.863.162 1.081.880.000 1.104.660.000 1.133.960.000
31 Rashodi za zaposlene 691.841.162 683.320.000 686.000.000 690.300.000
311 Plaće (Bruto) 571.009.787 568.000.000  
 
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000 20.000.000  
 
313 Doprinosi na plaće 100.831.375 95.320.000  
 
32 Materijalni rashodi 370.472.000 390.910.000 412.010.000 437.010.000
321 Naknade troškova zaposlenima 24.533.000 29.300.000
322 Rashodi za materijal i energiju 91.972.000 96.400.000
323 Rashodi za usluge 207.207.000 215.500.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 800.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.760.000 48.910.000
34 Financijski rashodi 1.350.000 3.350.000 2.350.000 2.350.000
343 Ostali financijski rashodi 1.350.000 3.350.000  
 
38 Ostali rashodi 4.200.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
381 Tekuće donacije 0 300.000
383 Kazne, penali i naknade štete 4.200.000 4.000.000
           
K110000 OPREMANJE 1.400.000 1.200.000 800.000 200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000 1.200.000 800.000 200.000
422 Postrojenja i oprema 1.400.000 1.200.000
           
K110001 INFORMATIZACIJA 14.463.000 15.980.000 21.980.000 12.510.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.463.000 15.980.000 21.980.000 12.510.000
422 Postrojenja i oprema 6.793.000 4.654.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.670.000 11.326.000
           
K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA 12.708.000 77.400.000 9.675.000 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.708.000 77.400.000 9.675.000 0
423 Prijevozna sredstva 12.708.000 77.400.000
           
K110003 POSLOVNE ZGRADE 1.350.000 700.000 500.000 500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.350.000 700.000 500.000 500.000
421 Građevinski objekti 1.350.000 700.000
           
           
11001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 77.271.833 120.372.654 161.190.748 165.528.623
           
A110001 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 77.271.833 120.372.654 161.190.748 165.528.623
34 Financijski rashodi 3.230.415 2.780.600 4.400.000 2.500.000
342 Kamate za primljene zajmove 3.230.415 2.780.600
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 74.041.418 117.592.054 156.790.748 163.028.623
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 74.041.418 117.592.054
           
11002 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1.452.990.248 1.933.812.000 3.237.340.000 2.724.174.000
           
K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET 586.309.231 596.430.000 350.811.000 199.325.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 586.309.231 596.430.000 350.811.000 199.325.000
421 Građevinski objekti 573.109.231 552.731.000 316.606.000 141.000.000
422 Postrojenja i oprema 13.200.000 43.699.000 34.205.000 58.325.000
           
K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET 223.000.000 138.500.000 68.000.000 113.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 223.000.000 138.500.000 68.000.000 113.000.000
421 Građevinski objekti 223.000.000 138.500.000
           
K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET 7.780.000 4.500.000 1.500.000 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.780.000 4.500.000
421 Građevinski objekti 7.780.000 4.500.000
           
K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB 6.850.000 13.150.000 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.850.000 13.150.000 0 0
421 Građevinski objekti 6.850.000 13.150.000
           
K110008 PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE 92.765.000 217.075.000 298.577.000 266.900.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 92.765.000 217.075.000 298.577.000 266.900.000
421 Građevinski objekti 48.765.000 106.708.000
422 Postrojenja i oprema 28.000.000 73.367.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.000.000 37.000.000
           
K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA 536.286.017 964.157.000 2.518.452.000 2.144.949.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.000.000 41.000.000 103.000.000 70.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 21.000.000 41.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 515.286.017 923.157.000 2.415.452.000 2.074.949.000
421 Građevinski objekti 515.286.017 923.157.000