Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

 

EU čvor ZagrebŽeljeznički čvor Zagreb nalazi se na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru. HŽ Infrastruktura potpisala je  2. prosinca 2021. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Njime je odobren iznos od 1,50 milijuna eura, što iznosi 50 posto odobrenog iznosa sufinanciranja.Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno 3,00 milijuna eura. Preostalih 50 posto  iznosa (1,50 milijuna eura) financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. vođenje projekta, promidžba i mjere vidljivosti
  2. izrada varijantnih idejnih rješenja izgradnje novih ili modernizacije postojećih željezničkih pruga u čvoru odnosno funkcionalnih cjelina čvora
  3. izrada Studije izvodljivosti (FS – Feasibility Study)
  4. izrada Analize troškova i koristi (Cost Benefit Analysis) odabranih varijantnih rješenja
  5. izrada Analize mogućih utjecaja varijantnih idejnih rješenja na okoliš
  6. izrada prijedloga za izmjene prostornoplanske dokumentacije.

Cilj izrade navedene dokumentacije jest identificirati moguća infrastrukturna i organizacijska rješenja, ispitati njihovu isplativost u kontekstu primjenjivog regulatornog okvira (vezano uz zaštitu okoliša, tehnološke zahtjeve i drugo) te odabrati optimalna rješenja za pojedine dijelove čvora koji će se dalje razvijati u konkretne pojedinačne infrastrukturne projekte na području željezničkog čvora Zagreb. Takva će rješenja omogućiti dodatno  uključivanje željeznice u sustav javnog putničkog prijevoza u okviru integriranog prijevoza, poboljšati tranzitni teretni prijevoz na području željezničkog čvora Zagreb, razvoj Zagreba u regionalno središte za teretni prijevoz, definiranje lokacije/lokacija intermodalnih terminala na području željezničkog čvora Zagreb te će doprinijeti poboljšanju prometne sigurnosti i razine zaštite željezničkog sustava.

Glavni cilj izrade projekta jest razvoj učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prometa duž Mediteranskog koridora, uz uklanjanje uskih grla na hrvatskome dijelu tog koridora, povećanje kapaciteta i sigurnosti, poboljšanje kvalitete željezničke usluge za putnički i teretni prijevoz, skraćivanje vremena putovanjate unaprjeđenje konkurentnosti željezničkog prometa.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content