Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Podnošenje Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 85/15) te »(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u...

Akti

Akti Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama kojima raspolaže HŽ Infrastruktura d.o.o.: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Kriteriji za određivanje visine...

Zahtjev za pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HŽ Infrastrukturi d.o.o. Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti: poštom na adresu: HŽ...
Skip to content