Financijski planovi i planovi poslovanja

Financijski planovi i planovi poslovanja   Financijski plan i Plan poslovanja za 2020. i 2020. – 2024. Rebalans plana poslovanja 2020. Plan poslovanja 2020. Plan poslovanja 2020. – 2024. Odluka Hrvatskoga sabora o davanju suglasnosti na Financijski...

Godišnja financijska izvješća i izvješća neovisnog revizora

Godišnja financijska izvješća i izvješća neovisnog revizora   HŽ Infrastruktura d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, HŽ...

Željeznički propisi

Željeznički propisi   Propisi Europske unije Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti...

Poslovna izvješća

Poslovna izvješća   HŽ Infrastruktura d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, HŽ Infrastruktura d.o.o. javno objavljuje...