Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb

U okviru Projekta izradit će se idejna rješenja i studijska dokumentacija modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb koja uključuje razvoj željezničke infrastrukture na području željezničkog čvora Zagreb te definira strategiju i ciljeve koje treba postići. Na temelju izrađene studijske dokumentacije neće se izrađivati projektna dokumentacija za jedinstveni projekt modernizacije željezničkog čvora Zagreb, već će ona predstavljati okvir za buduće pojedinačne projekte razvoja i modernizacije dijelova željezničkog čvora Zagreb u različitim razdobljima.

Ciljevi svih projekata koji će se ubuduće izrađivati su poboljšanje lokalnog i regionalnog željezničkog putničkog prijevoza, bolja integracija željezničkog sustava u sustav javnoga prijevoza Grada Zagreba, poboljšanje dostupnosti željezničkog i lokalnog javnog prijevoza te povećanje udjela željezničkog i lokalnog javnog prijevoza u ukupnom prijevozu na širem području Grada Zagreba. Riješit će se barijere između dijela Grada koji se nalazi s dvije strane željezničke pruge. Razmatrat će se i spajanje Zračne luke “Franjo Tuđman” željezničkom vezom s gradom Zagrebom. Projektima će se poboljšati i ukupan željeznički promet kroz zagrebačko čvorište kao najvažnije čvorište na hrvatskoj željezničkoj mreži. 

Namjera je poboljšati tranzitni teretni prijevoz i Zagreb učiniti regionalnim središtem za takvu vrstu prijevoza. Projektima se treba osigurati i poboljšanje učinka na okoliš, uključujući ublažavanje utjecaja klimatskih promjena u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova, poboljšanje prometne sigurnosti i razine zaštite željezničkog sustava.

Obzirom na kompleksnost željezničkog čvora Zagreb, ovim Projektom najprije će se razmatrati pojedine funkcionalne prostorne cjeline, prometne potrebe i mogućnosti njihovog razvoja, a nakon toga usvojena rješenja faznim pristupom uklopiti u modele rješavanja ograničenja željezničkog čvora Zagreb. Funkcionalne prostorne cjeline su određeni dijelovi željezničkog čvora koji uključuju pojedine željezničke prometne pravce koji prolaze područjem čvora, dijelove željezničke infrastrukture na užem ili širem gradskom području, odnosno trase novih željezničkih pruga. Na temelju tako definirana koncepta izradit će se odgovarajuća idejna rješenja kojima će se definirati sama trasa pojedinih željezničkih pruga, zahtijevani sustavi upravljanja prometom, sustav električne vuče, terminali te održavanje i deponiranje voznih jedinica.

U sklopu projekta planiraju se izraditi idejna rješenja te Studija izvodljivosti u dva dijela;  Studija Analize prometnih zahtjeva i prijedlog aktivnosti i provedbenih mjera po fazama te Studija izvodljivosti predloženih varijantnih rješenja s izborom optimalnih varijanti za pojedinačne željezničke pruge odnosno funkcionalne cjeline čvora. Također, izradit će se Analiza troškova i koristi, Strateška studija utjecaja na okoliš, Podloga za izmjene prostorno-planske dokumentacije, plan upravljanja projektom te plan promidžbe i vidljivosti.

Na temelju provedene analize u navedenim studijama, bit će potrebno odabrati najpovoljniji od predloženih modela ili napraviti optimalnu kombinaciju tehničkih rješenja iz predloženih modela, kao konačni prijedlog studijskog modela za etapni razvoj i modernizaciju željezničkog čvora Zagreb u duljem vremenskom razdoblju, s jasno definiranom strategijom i ciljevima.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijske dokumentacije ukupne vrijednosti  28.099.098,07 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 22.738.398,07 kuna, od čega EU sufinancira 19.327.638,35 kuna, potpisali su 17. prosinca 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura. Očekivano ukupno trajanje projekta je 34 mjeseca od potpisa ugovora. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda (www.strukturnifondovi.hr) s 85 posto od prihvatljivih troškova, a s 15 posto HŽ Infrastruktura.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.