Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin – Split željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split, željezničke pruge M606 Knin – Zadar i M607 Perković – Šibenik

Pružna dionica Knin – Split te pruge Knin – Zadar i Perković – Šibenik zajedno se nazivaju dalmatinskim prugama. Riječ je o jednokolosiječnim prugama za međunarodni promet duljine 103 km (Knin – Split), 95 km (Knin – Zadar) odnosno 23 km (Perković – Šibenik).

Dalmatinske pruge vrlo su važne na razini Republike Hrvatske jer povezuju dvije velike zemljopisne cjeline – središnju i južnu Hrvatsku. Također imaju i međunarodno značenje zato što se nastavkom na dionicu Oštarije – Knin (tzv. ličku prugu) posredno priključuju na međunarodni koridor RH2, koji je dio Mediteranskog koridora Transeuropske prometne mreže.

Za povezivanje šireg područja Knina, Splita, Šibenika i Zadra u sklopu ovoga projekta izradit će se varijantna idejna rješenja trase, studija izvodljivosti projekta, financijsko-ekonomska analiza i studija utjecaja na okoliš.

Sva izrađena varijantna rješenja moraju sadržavati i tehnička rješenja povezivanja s postojećom željezničkom mrežom i budućom planiranom mrežom željezničkih pruga.

Izrađena studijska dokumentacija predstavljat će podlogu za pokretanje postupka javne nabave za izradu idejnog projekta i ostalu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijskih dozvola te nadalje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu glavnog projekta i ishođenja građevinskih dozvola za izvođenje radova i uslugu nadzora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijske dokumentacije ukupne vrijednosti 19.248.200,25 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 15.608.477,75 kuna, od čega EU sufinancira 13.267.206,08 kuna, potpisali su 17. prosinca 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura. Očekivano ukupno trajanje projekta je 35 mjeseci od potpisa ugovora. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda (www.strukturnifondovi.hr) s 85 posto od prihvatljivih troškova, a s 15 posto Vlada RH.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.