Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split

Dionica Oštarije – Knin neelektrificirana je jednokolosiječna željeznička pruga ukupne duljine 224 km poznata pod nazivom „lička pruga“. Sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni promet M604 Oštarije – Knin – Split. U Oštarijama se priključuje na koridor RH2, koji se nalazi na Mediteranskom koridoru Transeuropske prometne mreže. Unutar Hrvatske ta pružna dionica vrlo je važna jer povezuju dvije velike zemljopisne cjeline – središnju i južnu Hrvatsku.

Za povezivanje šireg područja Oštarija i Knina u sklopu ovoga projekta potrebno je izraditi varijantna idejna rješenja trase, studiju izvodljivosti projekta, financijsko-ekonomsku analizu i studiju utjecaja na okoliš.

Sva izrađena varijantna rješenja moraju sadržavati i tehnička rješenja povezivanja s postojećom željezničkom mrežom i budućom planiranom mrežom željezničkih pruga.

Izrađena studijska dokumentacija predstavljat će podlogu za pokretanje postupka javne nabave za izradu idejnog projekta i ostalu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijskih dozvola te nadalje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu glavnog projekta i ishođenja građevinskih dozvola za izvođenje radova i uslugu nadzora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijske dokumentacije modernizacije ove pružne dionice ukupne vrijednosti 19.015.475,25 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 15.422.297,75 kuna, od čega EU sufinancira 13.108.953,08 kuna, potpisali su 17. prosinca 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura. Očekivano ukupno trajanje projekta je 35 mjeseci od potpisa ugovora. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda (www.strukturnifondovi.hr) s 85 posto od prihvatljivih troškova, a s 15 posto Vlada RH.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.