kolodvor2.jpg

HRVATSKE ŽELJEZNICE
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
NEKRETNINE


NEKRETNINE su upravno područje trgovačkog društva HŽ Infrastrukture d.o.o. koje gospodari nekretninama predviđenih za zakup ili za prodaju, a na upravljanju su ili u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o.
Provode postupak sklapanja ugovora vezano uz nekretnine sukladno zakonskim odredbama i propisima HŽI.

 

U ZAKUP se daju:
        POSLOVNI PROSTORI za:
        -   ugostiteljsku djelatnost
        -   uslužnu djelatnost                                               
        -   trgovačku djelatnost
        -   administrativnu djelatnost
        -   turističku djelatnost
        SKLADIŠNI PROSTORI:
        -   zatvorena skladišta
        -   nadstrešnice
        -   otvorena skladišta
        ZEMLJIŠTA za:
        -   postavljanje privremenih objekata  (kiosci, kontejneri i sl.)
        -   poslovni prostor (ljetna terasa, parkiralište, kampove i sl.)
        -   lokacije za postavljanje bankomata, automata, škrinje za sladoled i sl.
        -   okućnice, vrtove, pašnjaci i sl.
        -   rekreaciju (igrališta i sportski tereni)
        OGLASNE POVRŠINE:
        -   u i na kolodvorskim zgradama
        -   na željezničkim nadvožnjacima
        -   na zemljištu 
       
Željeznički poslovni prostori i zatvoreni skladišni prostori daju se u zakup temeljem javnog natječaja, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11).
Za zemljišta i oglasne površine, te za otvorene skladišne prostore ne objavljuje se javni natječaj već se ugovor o zakupu sklapa po pisanom zahtjevu stranke, a nakon pribavljanja suglasnosti i uvjeta stručnih službi HŽI, primjenom Odluke o visini naknada donijete od strane Uprave HŽI. Na predmetne ugovore primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 125/11).

 

Za PRODAJU su predviđene zgrade u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. koje ista ne koristi za obavljanje osnovne djelatnosti npr. bivša odmarališta i konačišta.  Vrijednost objekata je utvrđena od strane stručnog procjenitelja, a na prodaju se daju putem javnog natječaja.

 

Za sve informacije obratiti se :


Adresa: HŽ Infrastruktura d.o.o., Nekretnine,  10 000 Zagreb, Mihanovićeva 12
Telefon: 01/378 2907
Fax: 01/378 3147
E-mail: nekretnine@hzinfra.hr