Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka dionica Karlovac – Oštarije

Dionica Karlovac – Oštarije sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Karlovac – Rijeka, a nalazi se na željezničkom prometnom koridoru RH2 i Mediteranskom transeuropskom željezničkom koridoru.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su 6. prosinca 2018. s korisnikom sredstava HŽ Infrastrukturom d.o.o. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije. Time se ispunjava u nekoliko navrata dano obećanje Vlade RH da željeznica postaje njezin prioritet.

Cilj Projekta jest izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju i izgradnju prometnog pravca Zagreb – Rijeka na povezivanju šireg područja Karlovca i Oštarija, uz zadovoljavanje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet.

Izrada predviđene tehničke dokumentacije preduvjet je za izvođenje radova na predmetnoj dionici, kojima će se osigurati veće brzine prometovanja vlakova, skratit će se vrijeme putovanja, povećati kapacitet pružne dionice, povećati sigurnost tijeka željezničkog prometa te omogućiti zadovoljenje uvjeta interoperabilnosti na čitavom Mediteranskom transeuropskom željezničkom koridoru.

U sklopu ovog projekta izradit će se studijska dokumentacija (Studija izvodljivosti, Analize troškova i koristi (CBA), Studija o utjecaju zahvata na okoliš i Prijava velikog projekta na sufinanciranje EU sredstvima) te projektna dokumentacija (Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole, Glavni projekt s ishođenjem građevinskih dozvola, Dokumentacija potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i osiguranje dokaza pravnog interesa i Natječajna dokumentacija za radove i nadzor). Sredstvima osiguranim ovim ugovorom financira se i upravljanje projektom te aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost.

Na predmetom koridoru neki su projekti završeni (modernizacija signalno-sigurnosnih uređaja u Zagreb Glavnom kolodvoru), neke dionice su u fazi izvođenja radova (Dugo Selo – Križevci), dok su neki projekti u fazi javne nabave za izvođenje radova i nadzora (Križevci – Koprivnica – državna granica). Dionica Karlovac – Oštarije nastavlja se na dionicu Hrvatski Leskovac – Karlovac, za koju se trenutačno izrađuje projektna dokumentacija i Prijava velikog projekta za sufinanciranje izvođenja radova EU sredstvima. Osim spomenutih dionica, na dionicu Karlovac – Oštarije nastavlja se dionica Oštarije – Škrljevo, za koju je u tijeku javna nabava za izradu studijske dokumentacije, te dionica Škrljevo – Rijeka – Jurdani, za koju se izrađuje projektna dokumentacija.

Ukupna vrijednost projekta Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije iznosi 85,5 milijuna kuna, od čega je 69,5 milijuna kuna prihvatljivih troškova.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda iz kojeg će se financirat 85 posto prihvatljivih troškova (59 milijuna kuna), dok će ostalih 15 posto (10,4 milijuna kuna) osigurati HŽ Infrastruktura d.o.o. Provedba projekta trajat će od 1. prosinca 2018. do 31. prosinca 2023.

Sredstva se koriste u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, Investicijskog prioriteta 7iii – Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke, Specifičnog cilja 7iii1 – Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.